Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende woorden de betekenis die ernaast is aangegeven, tenzij uit de context het tegendeel blijkt:

Respijtperiode de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Klant betekent een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep;

Dag betekent kalenderdag;

Inhoud betekent digitale gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

Duurzaam medium betekent elk apparaat - inclusief ook e-mail - een consument of FBS het mogelijk maakt om persoonlijk aan hem geadresseerde informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode passend bij het doel waarvoor het was bedoeld, en dat ongewijzigde reproductie mogelijk maakt van de opgeslagen informatie;

Herroepingsrecht de mogelijkheid voor een consument om binnen de wachttijd van de overeenkomst te zien;

Contract op afstand een overeenkomst tussen FBS en een consument in het kader van een georganiseerde verkoop op afstand van goederen, digitale inhoud en / of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst met exclusief of gezamenlijk gebruik van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Herroepingsformulier betekent de bijlage bij het formulier met voorwaarden dat een consument binnen de wachttijd van de overeenkomst kan inzien;

FBS betekent het bedrijf Frenchie Bullshop, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65358511.

Website betekent dat de FBS-websitewww.frenchiebullshop.com.

 Relevantie

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FBS en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen FBS en een consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op zodanige wijze aan de consument beschikbaar gesteld dat deze door de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit niet mogelijk is, zal FBS, voordat de overeenkomst tot stand komt, aangeven op welke wijze de voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en dat deze op verzoek van de consument al dan niet elektronisch worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat het naast deze algemene voorwaarden ook van toepassing is op een specifiek product of dienst, zijn de tweede voorwaarden van toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige bedingen steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 Aanbod

 1. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten bij de levering van goederen, digitale inhoud en / of diensten binden FBS niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden.

 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FBS terstond langs elektronische weg met ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De termijn van lid 1 gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het product heeft ontvangen, of:
 3. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. FBS mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 4. b. als de levering van een product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door de laatste zending aangewezen derde, dan wel het laatste artikel is ontvangen; of
 5. c. bij overeenkomst voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 6. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 7. De in lid 3 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van het contract.

 Behandelingsproduct tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij extraheert het product of gebruikt alleen voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van omgaan met het product op een manier die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Wanneer de consument zijn herroepingsrecht wenst, doet hij dat binnen de bedenktijd met het herroepingsformulier. Het formulier vindt u onderaan deze algemene voorwaarden.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug als hij dit overhandigt aan (een gemachtigde van) FBS. Dit wordt niet aangeboden aangezien FBS het product zelf afhaalt. De consument heeft terug de bedenktijd in acht genomen om het product in ieder geval te willen retourneren voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door FBS verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht voor de consument.
 5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product.
 6. Indien de dienstverlening aanvangt tijdens de herroepingstermijn, betaalt de consument een bedrag naar rato van dat deel van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 FBS-verplichtingen in geval van herroeping

 1. Wanneer FBS de consument de mogelijkheid geeft om hem langs elektronische weg het herroepingsrecht te geven, stuurt FBS een ontvangstbewijs van deze melding.
 2. FBS vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door FBS in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij FBS het product zelf ter afhaling aanbiedt, mag hij wachten met terugbetalen totdat hij het product heeft ontvangen of aan de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. FBS gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor consumenten.
 4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, betaalt FBS de meerkosten van de duurdere methode niet terug.

 Sluit het herroepingsrecht uit

FBS sluit het volgende uit van het herroepingsrecht:

een. Volgens specificaties van de door de consument vervaardigde producten, niet geprefabriceerd en vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifiek individu bestemd zijn.

b. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

c. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur zullen wij de prijzen van de producten en / of diensten niet verhogen, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid heeft FBS producten en / of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen. Deze schommelingen en het feit dat eventuele koersdoelen worden vermeld, staan bij het aanbod.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien FBS dit bedongen heeft en:
 5. Ze zijn het resultaat van wet- of regelgeving; of
 6. b. de consument is bevoegd de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de verhoging ingaat.
 7. Bij de levering van producten en / of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 Nalevingsovereenkomst en verlengde garantie

 1. FBS garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde contractspecificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wetgeving en / of overheidsvoorschriften.
 2. Het kan in ieder geval geen recht hebben op hetgeen gemaakt is ingevolge lid 1 van dit artikel, (i) indien opzettelijk of door nalatigheid beschadigd, (ii) op normale slijtage en / of (iii) indien beschadigd door het niet of onjuist opvolgen van de instructies. of instructies voor gebruik.
 3. Door de leverancier, fabrikant of importeur van FBS verstrekte garantieverlenging beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die consumenten op grond van de overeenkomst jegens FBS kunnen doen gelden indien FBS haar deel van de overeenkomst niet is nagekomen.
 4. Aanvullende garantie betekent elke verbintenis van FBS, haar leverancier, importeur of producent die certificeert dat bepaalde rechten of aanspraken op de consument meer verlenen dan wettelijk vereist in het geval hij zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.

 Uitvoering en levering van de overeenkomst

 1. FBS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan FBS heeft opgegeven.
 3. De consument dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan FBS. Eventuele wijzigingen hierin zullen ook aan FBS worden meegedeeld. Indien de consument een verkeerd bezorgadres heeft opgegeven, zijn de extra verzendkosten voor de consument.
 4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 5. De eigendom van goederen gaat over op de consument nadat het bedrag is betaald. Het risico van de goederen gaat na het moment van levering over op de consument.
 6. FBS zal de bestelling binnen 3 werkdagen verwerken, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder opzegging te ontbinden.
 7. Bij opzegging conform het vorige lid zal FBS het bedrag dat de klant betaald heeft direct terugbetalen.
 8. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij FBS tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en door FBS bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Uitwisseling


1. Ruilen is niet mogelijk. U kunt uw gewenste maat / kleur / artikel nabestellen en het andere artikel kunt u naar ons terugsturen. Houd er rekening mee dat het verzenden van een artikel voldoet aan de bovenstaande retourcriteria.

Geeft terug

 1. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw aankoop:
 • U kunt uw aankoop, indien ongedragen, ongepast en ongewassen, binnen 8 dagen aan ons retourneren. Neem even de tijd voordat u contact met ons opneemt. U krijgt uw aankoopbedrag of tegoed teruggestort.
 • Om in aanmerking te komen voor een volledige terugbetaling, moet het product in de originele verpakking zitten en alle tickets bevatten die er nog aan hangen.
 • Producten van de uitverkoop en kortingsbonnen kunnen NIET retour worden gestuurd.
 • Neem hiervoor altijd eerst contact met ons op voordat u het pakket retourneert.
 • Verzending zijn NIET onze kosten en worden daarom niet vergoed.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren geretourneerde pakketten of items.
 • Na ontvangst van uw artikel storten wij het bedrag terug op uw bankrekening. Dit kan enkele dagen duren.

Overwicht

FBS en consumenten zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij gehinderd worden door een omstandigheid die niet aan haar schuld ligt en niet op grond van de wet, een rechtshandeling of algemeen aanvaarde praktijk in het verkeer wordt verantwoord.

Klachten

 1. FBS heeft een goed klachtensysteem en zal de klacht afhandelen volgens de officiële procedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven aan FBS te worden gemeld.
 3. FBS zal klachten binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht in behandeling nemen. Indien bij een klacht een langere verwerkingstijd zal duren, stuurt FBS binnen 2 werkdagen een bericht naar de klant met daarin de termijn die hij nodig heeft om de klacht in behandeling te nemen.

Privacy en veiligheid

 1. FBS respecteert de privacy van de klant. FBS behandelt en verwerkt alle persoonlijke gegevens op voorwaarde dat deze voldoet aan de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de wet op de gegevensbescherming. De klant gaat akkoord met een dergelijke verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de klant maakt FBS gebruik van passende beveiliging.
 2. Ga voor meer informatie over privacy naar de website van FBS.

Andere

 1. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot latere rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van FBS geldt, behoudens tegenbewijs, indien bewijs van de door de consument gedane verzoeken en / of bestellingen. De consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. FBS heeft het recht om de rechten en plichten uit het contract met u door een eenmalige kennisgeving aan u over te dragen aan een derde partij.
 4. Voor zover enige bepaling van de Algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. FBS zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij rekening wordt gehouden met de strekking van de nietige / vernietigde bepaling.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten en eventuele daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen tussen FBS en de consument van deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.