Algemene Voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende woorden de hierna aangegeven betekenissen, tenzij uit de context het tegendeel blijkt:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag betekent kalenderdag;

Content betekent digitale gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

Duurzame gegevensdrager betekent elk apparaat - ook e-mail - waarmee een consument of FBS persoonlijk aan hem gerichte informatie kan opslaan op een manier die in de toekomst kan worden geraadpleegd of gebruikt gedurende een periode die past bij het doel waarvoor deze is bedoeld, en waarmee de ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie;

Herroepingsrecht betekent de mogelijkheid voor een consument om binnen de wachttijd van de overeenkomst te zien;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen FBS en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerde verkoop op afstand van goederen, digitale inhoud en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst waarbij uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Herroepingsformulier betekent de bijlage bij de voorwaarden die een consument binnen de wachttijd van het contract kan inzien;

FBS betekent het bedrijf Frenchie Bullshop, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65358511.

Website betekent dat de FBS-website www.frenchiebullshop.com is.

 Relevantie

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FBS en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen FBS en een consument.

Voordat de overeenkomst tot stand komt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op zodanige wijze aan de consument beschikbaar gesteld dat deze door de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit niet mogelijk is, zal FBS voordat de overeenkomst tot stand komt, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de consument al dan niet langs elektronische weg kosteloos worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens op een specifiek product of dienst van toepassing is, zijn de tweede voorwaarden van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 Aanbod

 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de levering van goederen, digitale inhoud en/of diensten binden FBS niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FBS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Herroepingsrecht

De consument mag een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

De bedenktijd van lid 1 gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. FBS mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende bezorging weigeren;

  1. als de levering van een product uit meerdere partijen of stukken bestaat, de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste zending of de laatste zaak heeft ontvangen; of
  2. de overeenkomst strekt tot regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst tot levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Behandelingsproduct tijdens de afkoelingsperiode

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitnemen of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een omgang met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.

 Uitoefening van het herroepingsrecht

Wanneer de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, doet hij dat binnen de bedenktijd via het herroepingsformulier. Het formulier vindt u onderaan deze voorwaarden.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, mits hij dit aan (een gemachtigde van) FBS overhandigt. Dit wordt niet aangeboden aangezien FBS het product zelf komt ophalen. De consument dient de terugzendtermijn in ieder geval in acht te nemen het product terug te sturen voordat de wachttijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door FBS verstrekte instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product.

Indien de dienstverlening aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 FBS-verplichtingen bij herroeping

Wanneer FBS de consument de mogelijkheid geeft om langs elektronische weg het herroepingsrecht te verlenen, stuurt FBS een ontvangstbewijs van deze melding.

FBS vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door FBS in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij FBS het product zelf aanbiedt om af te halen, mag hij afzien van terugbetalen totdat hij het product heeft ontvangen of aan de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

FBS gebruikt voor terugbetaling dezelfde betaalmethode die de klant heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is gratis voor consumenten.

Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere wijze van levering dan de goedkoopste standaardlevering, vergoedt FBS de meerkosten van de duurdere methode niet.

Sluit het herroepingsrecht uit

Van het herroepingsrecht sluit FBS uit:

een. Volgens specificaties van de consumenten vervaardigde producten, niet geprefabriceerd en vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifiek individu bestemd zijn.

  1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
  2. Verzegelde producten die om redenen van bescherming van de gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 Prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde periode zullen wij de prijzen van de producten en/of diensten niet verhogen, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan FBS producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en eventuele prijsopgaven, zijn bij het aanbod.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​als deze het gevolg zijn van wet- of regelgeving.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien FBS hiermee heeft ingestemd en:

Ze zijn het gevolg van wet- of regelgeving; of

  1. de consument is bevoegd de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de prijsverhoging ingaat.

Bij levering van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Nalevingsovereenkomst en verlengde garantie

FBS garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde contractspecificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst geldende wetgeving en/of overheidsvoorschriften.

Hij kan in ieder geval geen aanspraak maken op hetgeen op grond van lid 1 van dit artikel is gemaakt, (i) indien opzettelijk of door nalatigheid beschadigd, (ii) normale slijtage en/of (iii) indien beschadigd door het niet of niet correct naleven van de instructies of gebruiksaanwijzing.

De door de toeleverancier, fabrikant of importeur van FBS verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens FBS kan doen gelden indien FBS is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan ​​iedere verbintenis van FBS, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 Uitvoering en levering van de overeenkomst

 FBS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan FBS heeft opgegeven.

De consument dient het juiste adres en e-mailadres aan FBS door te geven. Eventuele wijzigingen daarvan dienen eveneens aan FBS te worden medegedeeld. Indien de consument een verkeerd bezorgadres heeft opgegeven, dan zijn de extra verzendkosten voor de consument.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

De eigendom van goederen gaat over op de consument nadat het bedrag is betaald. Het risico van de goederen gaat over op de consument vanaf het moment van bezorging.

FBS verwerkt de bestelling binnen 3 werkdagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder opzegging te ontbinden.

Bij beëindiging conform het vorige lid zal FBS het bedrag dat klant heeft betaald, direct terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij FBS tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan FBS bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Uitwisseling

  1. Ruilen is niet mogelijk. U kunt uw gewenste maat/kleur/artikel nabestellen en het andere artikel kunt u naar ons terugsturen. Houd er rekening mee dat het verzendende artikel voldoet aan de bovenstaande retourcriteria. 

Geeft terug

Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw aankoop:

U kunt uw aankoop, indien ongedragen, ongepast en ongewassen binnen 8 dagen naar ons terugsturen. Neem even de tijd voordat u contact met ons opneemt. U krijgt uw aankoopprijs of tegoed terug.

Om in aanmerking te komen voor een volledige terugbetaling, moet het product in de originele verpakking zitten en moeten alle tickets er nog aan hangen.

Producten uit de Sale en Coupons kunnen NIET retour gestuurd worden.

Neem hiervoor altijd eerst contact met ons op voordat je het pakket retourneert.

Verzendkosten zijn NIET onze kosten en worden daarom niet vergoed.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren pakketten of artikelen die u terugkrijgt.

Na ontvangst van uw artikel storten wij het bedrag terug op uw bankrekening. Dit kan enkele dagen duren.

Overwicht

FBS en consumenten zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij gehinderd worden door een omstandigheid die niet aan haar te wijten is en die niet krachtens de wet, een rechtshandeling of algemeen aanvaarde praktijk in het verkeer voor rekening komt.

Klachten

FBS heeft een goed klachtensysteem en behandelt de klacht volgens de officiële procedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven aan FBS te worden gemeld.

FBS behandelt klachten binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht. Indien bij een klacht een langere verwerkingstijd nodig is, stuurt FBS binnen 2 werkdagen een bericht naar de klant met daarin de termijn die zij nodig hebben om de klacht in behandeling te nemen.

Privacy en veiligheid

FBS respecteert de privacy van de klant. FBS behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens op voorwaarde dat het voldoet aan de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De klant gaat akkoord met een dergelijke verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de klant maakt FBS gebruik van passende beveiliging.

Ga voor meer informatie over privacy naar de website van FBS.

Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot latere rechtsverhoudingen.

De administratie van FBS geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument gedane verzoeken en/of bestellingen. De consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

FBS is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele mededeling aan u over te dragen aan een derde partij.

Voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. FBS zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij rekening zal worden gehouden met de strekking van de nietige/vernietigde bepaling.

Toepasselijk recht:

Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verbintenissen tussen FBS en de consument van deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.